Veda a výskum

Aktuálne projekty

ESF, OP Ľudské zdroje ITMS 312011Z815, 2020-
Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre
zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Jana Duchovicova, PhD.
spoluriešitelia: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., doc. Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Elena Kovačiková, PhD.

KEGA 003TU Z-4/2020
Podpora univerzitného vzdelávania vo svetovom jazyku pomocou fúzie odborného a jazykového obsahu na nefilologických univerzitách
zodpovedný riešiteľ Mgr. Jaroslava Štefková, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
spoluriešitelia: doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD. , Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

KEGA 020UKF-4/2020, 2020-2022
Tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnej didaktickej podpory pre predmety rozvíjajúce interkultúrne komunikačné kompetencie v anglickom jazyku pre cestovný ruch vzhľadom na potreby praxe
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Sandorova, PhD.
spoluriešitelia: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Ingrid Kalaziova, PhD., Mgr. Petra Ivenz

KEGA 002UKF-4/2020, 2020-2022
Pozitívna psychológia vo vyučovaní anglického jazyka
zodp. riešiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
spoluriešitelia: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., doc. PhDr. Božena Horváthová, Mgr. Jana Kamenická

ERASMUS+ 2019-1-IE02-KA203-000693, 2019-2022
3D printing support service for innovative citizens
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
spoluriešiteľ: doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

APVV-15-0368, 2016-2020
Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy, spoluriešitelia: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Elena Kováčiková, PhD., Mgr. Juraj Datko, PhD., Mgr. Daniela Sorádová

Ukončené projekty

RP ZML-2018/1-945:191006, 2018-2019
Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe,
spoluriešitelia: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., Mgr. Diana Židová, PhD.

KEGA 006UKF-4/2017, 2017-2019
Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ,
zodp. riešiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
spoluriešitelia: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Elena Kováčiková, PhD., Mgr. Juraj Datko, PhD., Mgr. Daniela Sorádová, Mgr. Klaudia Pauliková

RP 001UKF-2/2016, 2016-2019
Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre, spoluriešitelia: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., Mgr. Ivana Žemberová, PhD.

VEGA 1/0062/17, 2017-2019
Úzkosť z hovorenia v angličtine u učiteľov anglického jazyka na Slovensku, zodp. riešiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Malá, CSc., doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD., Mgr. Daniela Sorádová

APVV, 2015-2019
Hodnotenie kompetencií učiteľa,
spoluriešiteľ: prof. PhDr. Eva Malá, CSc.

Erasmus+ PRO-2015-5/478-99:191013, 2015-2017
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions, spoluriešiteľ: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

AM (DesIRE), TEMPUS, 2013-2017
Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE,
spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Malá, CSc., doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

KEGA – 036UKF-4/2013, 2013-2015
Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy učiteľov cudzích jazykov, zodp. riešiteľ: prof. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.
spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Malá, CSc., doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD., doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., Mgr. Eva Reid, PhD., PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., Mgr. Ivana Žemberová, PhD., Mgr. Mária Babocká, PhD.

VEGA 1/0677/12, 2012-2014
Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa,
spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

APVV-0451-10, 2011-2014
Lingvistický intervenčný program
zodp. riešiteľ: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

ERASMUS MUNDUS/EACEA, 2010-2012
MANECA – Mobility Academic Network between EU and Central Asia – Cooperation and mobility in the area of higher education,
spoluriešitelia: prof. PhDr. E. Malá, CSc.,
doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.

KEGA – 024UKF-4/2010, 2010-2012
CA-CLIL a výskum jeho efektivity do ďalšieho vzdelávania učiteľov na stredných odborných školách,
zodp. riešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.
spoluriešitelia: prof. PhDr. E. Malá, CSc.,
doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD., PhDr. B. Horváthová, PhD., Mgr. E. Kováčiková

KEGA – 198-025UKF-4/2010, 2010-2011
Personálna a obsahová príprava výučby bakalárskeho študijného programu – Informačné technológie v edukačnom prostredí v anglickom jazyku, spoluriešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.

KEGA – 080-019SPU-4/2010, 2010-2011
Rozvoj tvorivého potenciálu v e-vzdelávaní, spoluriešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.

ALFA III EUROPEAID/126-821/C/ACT/RAL, 2008-2010
Formación de competencias profesionales en una sociedad intercultural y en un marco empresarial glocalizado, spoluriešiteľ: Mgr. Z. Fráterová, PhD.

LLP/Leonardo da Vinci – Transfer inovácií 2008-1-AT1-LEO05-00609, 2008-2010
Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training,
spoluriešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.

KEGA-198-025UKF-4/2010, 2010-2011
Personálna a obsahová príprava výučby bakalárskeho študijného programu Informačné technológie v edukačnom prostredí v anglickom jazyku, spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

KEGA – 3/6311/08, 2008-2010
Návrh koncepcie jazykového vzdelávania pre učiteľov I. stupňa základnej školy, spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

KEGA – 3/6045/08, 2008-2010
E-príručka anglickej morfológie E-MORPHOLOGY,
spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

KEGA – 3/6308/08, 2008-2010
Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ: Vytváranie podmienok pre efektívne uplatňovanie metodiky CLIL,
zodp. riešiteľ: doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.
spoluriešitelia: doc. PhDr. M. Užáková, PhD., doc. PhDr. Š. Benčič, PhD., PhDr. B. Horváthová, PhD., PhDr. L. Winklerová, PhD., Mgr. I. Žemberová, PhD., Mgr. D. Valábik, Mgr. E. Reid

2007-2011
Evidence in Linguistic Theory, University of Debrecen Research Center in Theoretical Linguistics,
spoluriešiteľ: prof. Dr. L. I. Komlósi, PhD.

Rozvojový projekt MŠ SR – 007-017SPU/2007, 2007-2008
E-learningová podpora vyučovania cudzích jazykov, zodp. riešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.
Literárna fikcia a jej podoby (Poetika fikčných svetov), VEGA – 1/4738/07, 2007-2008
spoluriešiteľ: doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.

VEGA – 1/3669/06, 2006-2008
Optimalizácia vzdelávania školských manažérov, spoluriešiteľ: Mgr. Z. Fráterová, PhD.

LLP/Leonardo da Vinci SK/06/A/F/OL-6033103, 2006-2008
Pedagogická prax študentov elementárnej pedagogiky, zodp. riešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

KEGA – 3/4001/06, 2006-2008
Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia, spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

VEGA – 1/3676/06, 2006-2008
Pedagogicko-didaktické požiadavky na motiváciu žiakov do učebnej činnosti,
spoluriešiteľ: doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.

GRU2/2006/17-k-NR-1, 2006-2007
Multicultural Education for European Citizenship,
spoluriešiteľ: doc. PhDr. M. Užáková, PhD.

ESF – SOP ĽZ 2005/1-088, 2006-2007
E-learning a zvyšovanie profesných kompetencií učiteľov,
spoluriešitelia: prof. PhDr. E. Malá, CSc., doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD., PaeDr. L. Rákyová, PhD., PaeDr. A. Péntek, Mgr. E. Karvašová, Mgr. R. Soták

SOCRATES Lingua 225784-CP-1-2005-DE-L2, 2005-2008
Exploiting Internet Case Study and Simulation Templates for Language Teaching,
spoluriešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.

KEGA – 3/3037/05, 2005-2007
Výchova k socio-etnickej súdržnosti a tolerancii v školách v nových spoločensko-ekonomických podmienkach,
spoluriešiteľ: Mgr. Z. Fráterová, PhD.

KEGA – 3/3245/05, 2005-2007
Projekt konverzného magisterského štúdia – školský manažment,
spoluriešiteľ: Mgr. Z. Fráterová, PhD.

KEGA – 3/3036/05, 2005-2007
Inovácie v príprave učiteľov cudzích jazykov: CLIL a LLIL,
zodp. riešiteľ: doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.
spoluriešitelia: PaeDr. L. Rákyová, PhD., PaeDr. E. Stranovská, PhD., PaeDr. A. Péntek, Mgr. E. Karvašová, Mgr. S. Hvozdíková

KEGA – 3/3243/05, 2005-2007
Návrh novej koncepcie študijného programu učiteľstvo akademických predmetov v oblasti pedagogickej praxe,
spoluriešiteľ: prof. PhDr. E. Malá, CSc.

ESF – SOP ĽZ 2005/3-290, 2005-2006
Škola mladého podnikateľa. 3. vzdelávací modul: Anglický jazyk v obchodnom styku a korešpondencii v podnikaní,
zodp. riešiteľ: doc. PhDr. M. Užáková, PhD.

SOCRATES Lingua L2, 2004-2008
CALL@C&S Online Courseware for Learners of Czech and Slovak,
koordinátor: doc. PhDr. M. Užáková, PhD.

VEGA – 1/1429/04, 2004-2006
Národné literatúry v epoche globalizácie (vzťah partikulárneho a univerzálneho v literárnom diele),
spoluriešiteľ: doc. PaeDr. S. Pokrivčáková, PhD.

KEGA – 3/0163/02, 2002-2004
Inovácia ďalšieho vzdelávania učiteľov pre 1. – 4. ročník ZŠ: Rozširujúce štúdium cudzích jazykov,
zodp. riešiteľka: doc. PhDr. Eva Malá, CSc.
spoluriešiteľ: Mgr. I. Žemberová, PhD.

KEGA – 3/0157/02, 2002-2004
Viacjazyčný výkladový slovník slovenských reálií
spoluriešiteľ: PhDr. B. Horváthová, PhD.

VEGA 1/9174/02, 2002-2003
Tezaurus vedného odboru Technológia vzdelávania a anglicko-slovenský a slovensko-anglický prekladový slovník technológie vzdelávania,
spoluriešiteľ: doc. PhDr. Eva Malá, CSc.