prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Zdena Kráľová, prof. PaedDr., PhD.
E-mail: zkralova@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Zdena_Kralova2
Telefón: +421 37 6408 234
Kancelária: DRB02200

Vzdelanie a vedecká príprava

2017: vymenúvacie konanie v odbore 1.1.10 Odborová didaktika – anglický jazyk
2010: docent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
2004: PhD.v odbore 73-01-9 Všeobecná jazykoveda
1990-1995: vysokoškolské štúdium, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk – anglický jazyk, FF UPJŠ v Košiciach

Zamestnania

od 2015: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, docent (100%)
od 2016: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, docent (30%)
2004-2015: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, mimoriadny profesor
1997-2004: Filologická fakulta, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent
1995-1997: Obchodná akadémia D. Skuteckého, Banská Bystrica, stredoškolský učiteľ

Pedagogická činnosť

Fonetika a fonológia anglického jazyka
Fonetika a fonológia v kontrastívnej rovine
Kontrastívna fonetika
Analýza textu
Lingvistické smery a teórie
Historicko-komparatívna lingvistika

Absolvované domáce a zahraničné študijné pobyty

1996 Family Resource Centre Brighton, Veľká Británia
1997 Family Resource Centre Londýn, Veľká Británia
2000 University of Chicago, Chicago, USA
2009 Globe University, Woodbury, USA
2010 Esterházy Károly Föiskola, Eger, Maďarsko
2013 Metropolitní univerzita Praha, Česká republika