prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
E-mail: zkralova@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Zdena_Kralova2
Telefón: +421 37 6408 247
Kancelária: DRB02220
ORCID ID: 0000-0001-6900-9992

 WOS Researcher ID: AAE-3586-2019
 SCOPUS Author ID: 6507547112
 Publikácie: https://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?epcAutSysno=148954 

Vzdelanie a vedecká príprava

2017: vymenúvacie konanie v odbore 1.1.10 Odborová didaktika – anglický jazyk
2010: docent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
2004: PhD.v odbore 73-01-9 Všeobecná jazykoveda
1990-1995: vysokoškolské štúdium, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk – anglický jazyk, FF UPJŠ v Košiciach

Zamestnania

od 2015: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, docent (100%)
od 2016: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, docent (30%)
2004-2015: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, mimoriadny profesor
1997-2004: Filologická fakulta, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent
1995-1997: Obchodná akadémia D. Skuteckého, Banská Bystrica, stredoškolský učiteľ

Pedagogická činnosť

Fonetika a fonológia anglického jazyka
Fonetika a fonológia v kontrastívnej rovine
Kontrastívna fonetika
Analýza textu
Lingvistické smery a teórie
Historicko-komparatívna lingvistika

Prehľad najnovších ocenení

2021: Cena dekana PF UKF za monografiu „Positive Emotions in Teaching Foreign Language Vocabulary“
2022: Cena rektora UKF za článok „Positive emotional stimuli in teaching foreign language vocabulary“
2022: Cena rektora UKF za článok „The impact of emotionally competent stimuli on language lexis retention“

Ostatné aktivity

Osoba zodpovedná za zabezpečovanie študijných programov realizovaných na Katedre anglického jazyka a kultúry PF UKF – 1., 2., 3. stupeň
Recenzentka pre SAGE Open
Recenzentka pre časopis System

Absolvované domáce a zahraničné študijné pobyty

1996 Family Resource Centre Brighton, Veľká Británia
1997 Family Resource Centre Londýn, Veľká Británia
2000 University of Chicago, Chicago, USA
2009 Globe University, Woodbury, USA
2010 Esterházy Károly Föiskola, Eger, Maďarsko
2013 Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
2023 Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Rakúsko

Účasť na riešení najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 9 rokov

Erasmus+ KA171 – Kansai University in Osaka, Japan (riešiteľ)

001UKF-2-1/2022 Zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov matematiky, fyziky, chémie, informatiky, anglického jazyka, slovenského jazyka a techniky formou doplňujúceho  pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UKF v Nitre (odborný pracovník)

KEGA 002UKF-4/2020 Pozitívna psychológia vo vyučovaní anglického jazyka
Úloha v projekte: vedúci projektu
Doba riešenia: 2020-2022

KEGA 006UKF-4/2017 – Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ
Úloha v projekte: vedúci projektu
Doba riešenia: 2017-2019

VEGA 1/0062/17 – Úzkosť z hovorenia v angličtine u učiteľov anglického jazyka na Slovensku
Úloha v projekte: vedúci projektu
Doba riešenia: 2017-2019

544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCRS DESIRE – Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2013-2016

KEGA 036UKF-4/2013 – Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy učiteľov cudzích jazykov
Úloha v projekte: zástupca vedúceho projektu
Doba riešenia: 2013-2015

ESF ITMS 26110230079 – Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2013-2014

ESF ITMS 26110230063 – Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2012-2013

LEONARDO DA VINCI 11342 1512 – Partnership Around Continuous Training of Teachers
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2012-2013

KEGA 085ŽU-4/2011 – Rozvoj vyšších myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní
Úloha v projekte: vedúci projektu
Doba riešenia: 2011-2013

KEGA 3/7362/09 – Angličtina pre podnikateľskú prax
Úloha v projekte: zástupca vedúceho projektu
Doba riešenia: 2009-2011

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Publikácie indexované v databázach Web of Science alebo Scopus

Positive emotional stimuli in teaching foreign language vocabulary / Zdena Kráľová, Jana Kamenická, Anna Tirpáková, 2022. DOI: 10.1016/j.system.2021.102678. In: System. – ISSN 0346-251X, Vol. 104

A Tool Called Communicative Curve Applied for Evaluation of Similarities and Differences between Foreign Language Textbooks / Jana Bírová, Zdena Kráľová, 2018. In: European Journal of Contemporary Education. – ISSN 2305-6746, Roč. 7, č. 1 (2018), s. 39-50.

Reducing student teachers‘ foreign language pronunciation anxiety through psycho-social training / Zdena Kráľová et al, 2017. DOI 10.1016/j.system.2017.01.001. In: SYSTEM. – ISSN 0346-251X, Vol. 65, no. 4 (2017), p. 49-60.

Causes and consequences of foreign language anxiety / Zdena Kráľová, Gabriela Petrová, 2017. DOI 10.18355/XL.2017.10.03.09. In: XLinguae. – ISSN 1337-8384, Vol. 10, no. 3 (2017), p. 110-122.

The Corpus of Slovak Copywriting / Zdena Kráľová, Elena Jůnová, 2016. In: Slovenska Rec. – ISSN 0037-6981, Vol. 81, no. 1-2 (2016), p. 71-78.

The historical background of the Slovak press in the USA / Michaela Bakay Zahorska, Zdena Kralova, Helen Naine Cincebeaux, 2014. In: Communications. – ISSN 1335-4205, Vol. 16, no. 3 (2014), s. 36-40.

Partnership around continuous training of teachers / Zdena Kráľová, Andrea Kubalíková, 2013. In: The New Educational Review. – ISSN 1732-6729, Vol. 32, no. 2 (2013), online, s. 360.

Vedecké monografie

Positive Emotional Stimuli in Teaching Foreign Language Vocabulary / Jana Kamenická, Zdena Kráľová ; recenzent: Eva Malá, Magdaléna Bilá. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2021. – 173. – ISBN 978-80-558-1729-3.

Kvalitatívna aproximácia v systéme slovenských a anglických krátkych vokálov / Zdena Kráľová; 1. vyd. – Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010. – 117 s. – ISBN 978-80-7414-268-0.

Slovensko-anglická zvuková interferencia / Zdena Kráľová. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2005. – 2. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2011. ISBN 978-80-554-0456-1. – 100 s. – ISBN 80-89029-85-X.

Učebnice

Faktory anglickej fónickej kompetencie / Zdena Kráľová; 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2009. – 94 s. – ISBN 978-80-554-0051-8.

Foreign Language Anxiety / Zdena Kráľová; – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 88 s. – ISBN 978-80-558-1125-3.

Slovak Cultural Heritage in the USA – Periodicals / Michaela Bakay Záhorská, Zdena Kráľová; – 1 vyd. – Nitra : UKF, 2015. – 117 s. – ISBN 978-80-558-0874-1.

Ostatné

The correlation of extraversion and L2 pronunciation quality / Zdena Kráľová; In: Current issues in teaching foreign languages. – [Brno] : Masaryk University, 2011. – ISBN 978-80-210-5608-4, S. 162-198.

The perceptual evaluation of Slovak into English phonic interference / Zdena Kráľová, 2007. In: Challenging tasks for psycholinguistics in the new century. – Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2007. – ISBN 978-83-60743-07-2, P. 520-528.

Anglicizmy v slovenčine z hľadiska didaktickej komunikácie / Zdena Kráľová. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Metodické centrum, 2002. – 32 s. – ISBN 80-8041-399-1.