doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

Absolvované domáce a zahraničné študijné pobyty

Apríl 2018 – Beloit College, Wisconsin – učiteľská mobilita – English through Music, CLIL

Erasmus pobyty

Litva, Lotyšsko, Švédsko, Taliansko (v rámci CLIL projektu)

Účasť na riešení najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 9 rokov

RP ZML-2018/1-945:191006 – Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe,
Úloha v projekte: spoluriešiteľ:
Doba riešenia: 2018 – 2019

KEGA 006UKF-4/2017 – Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2017 –

APVV-15-0368 – Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2016 –

Erasmus + PRO – 2015-5 – Transnational Exchange of Good CLIL Practice among European Educational Institutions
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2015 – 2017

KEGA 036UKF-4/2013 – Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy učiteľov cudzích jazykov
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Doba riešenia: 2013 – 2015