doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Rastislav Metruk pracuje na Katedre anglického jazyka a literatúry, Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na pozícii docent. Jeho výskumná činnosť sa primárne zameriava na vyučovanie anglickej výslovnosti, angličtiny ako cudzieho jazyka (rozvoj jazykových systémov a zručností), implementáciu moderných technológií do vyučovacieho procesu (z pozície študenta aj učiteľa) a prípravu budúcich učiteľov základných a stredných škôl. Je autorom štyroch knižných publikácií (z toho tri sú zahraničné) určených pre študentov učiteľských študijných programov (anglický jazyk literatúra v kombinácii) ako aj učiteľov pôsobiacich v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní. Taktiež napísal viaceré zahraničné vedecké práce zamerané na vyučovanie anglického jazyka, ktoré boli vydané v renomovaných časopisoch indexovaných v databázach Web of Science a Scopus, na ktoré má vyše 180 ohlasov (z toho cez 70 ohlasov sa nachádza v databázach WoS/Scopus). V súčasnosti takisto pôsobí na pozícii recenzent vedeckých a odborných prác v prestížnych vedeckých časopisoch (napr. Journal of Language and Education alebo SAGE Open). Bol a je riešiteľom viacerých vedeckovýskumných projektov.