doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Eva Reid, Doc., Mgr., PhD.
E-mail: ereid@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Eva_Reid
Telefón: +421 37 6408 232
Kancelária: DRB02010

Vzdelanie a vedecká príprava

2018: Vedecko pedagogický titul: docent v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika – didaktika anglického jazyka a literatúry – Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Názov habilitačnej práce: Current Challenges of English Language Teaching in Gifted Education

2009-2012: PhD štúdium: odborová didaktika (1.1.10) – didaktika anglického jazyka a literatúry. Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dizertačná práca: Cultural Aspects in Teaching English at Primary Schools in the Process of Curricular Reform in Slovakia

1994-1998: Fakulta humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra (PHARE)

Zamestnania

2019 – doteraz: docent: KLIŠ PF UKF v Nitre
2012 – 2018: odborná asistentka: KLIŠ PF UKF v Nitre
2009 – 2010: asistentka AJ: KLIŠ PF UKF v Nitre
2008 – 2009: učiteľka AJ: Spojená škola v Nitre, Slančíkova ulica
2008 – 2009: učiteľka AJ: Štátna jazyková škola v Nitre
1997 – 1998: asistentka: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FHV UKF v Nitre
1997 – 1998: učiteľka AJ: Štátna jazyková škola v Nitre

Pedagogická činnosť

Fonetika a fonológia AJ
Korektívna výslovnosť
Úvod do dejín a kultúry Veľkej Británie a Írska
Interkultúrna komunikácia
Interkultúrne tréningy
Sociolingvistika
Kontrastívna fonetika a fonológia
Metodologický seminár

Ostatné aktivity

Erasmus coordinator. KLIŠ has Erasmus contracts with 13 Universities in 9 different countries (Great Britain, Denmark, Belgium, Germany, Austria, Poland, Turkey, Hungary, Spain)

Tutor for students of English language and literature