PhDr. Ingrid Kálaziová, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Ingrid Kálaziová, PhDr., PhD.
E-mail: ikalaziova2@ukf.sk
Telefón: +421 37 6408 233
Kancelária: DRB02240

Vzdelanie a vedecká príprava

2009-2013: doktorandské štúdium: Katedra translatológie,  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo
1993-1998: magisterské štúdium: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk (PHARE)

Zamestnania

1998-1999: Hotelová škola v Nitre
1999-2002: Privátna jazyková škola AME v Nitre
2004-2007: E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Nitra
2008-2009: Jazykové centrum, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2010-2017: Hotelová škola, Spojená škola v Nitre
02/2017 – 09/2017: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
09/2017 – súčasnosť: KLIŠ (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická činnosť

Pedagogická diagnostika v cudzojazyčnom vzdelávaní
Translatológia
Didaktika anglického jazyka
Odborný anglický jazyk