doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Božena Horváthová, Doc., PhDr., PhD.
E-mail: bhorvathova@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bozena_Horvathova
Telefón: +421 37 6408 231
Kancelária: DRB02020

Vzdelanie a vedecká príprava

2013 – Habilitačné konanie – Odborová didaktika PF UKF v Nitre (Language Learning Strategies in Listening Comprehension)

2008 – Dizertačná práca: PF UKF v Nitre – Technológia vzdelávania (Využitie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov)

2007 – Rigorózna práca: FF UKF v Nitre – Prekladateľstvo a tlmočníctvo (Komparatívna analýza prekladových variantov vybraných frazeologizmov v románe Hansa Falladu (Kto si raz oddýchol v chládku)

1994 – 1999: FHV UKF v Nitre – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: aprobácia anglický-nemecký jazyk a v špecializácii prekladateľstvo: anglický a nemecký jazyk

Zamestnania

2014 – doteraz docent na KLIŠ (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdiu) PF UKF v Nitre

2008 – 2013 odborný asistent pre jazyk anglický a nemecký na KLIŠ (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdiu) PF UKF v Nitre

2000 – 2008 asistent pre jazyk nemecký na KMKaT (Katedra manažmentu kultúry a turizmu) FF UKF v Nitre

Pedagogická činnosť

Syntax Aj
Počúvanie s porozumením
Krajinoveda, dejiny a reálie Slovenska
Pragmalingvistika
Stratégie osvojovania si cudzích jazykov
Edukometria a pedagogická diagnostika v cudzojazyčnom vzdelávaní
Metódy výskumu a rozvoja učebných stratégií v cudzojazyčnom vzdelávaní
Tútor študijného programu v doktorandskom štúdiu zYDAJ15d – didaktika anglického jazyka a literatúry